ANUNT CONCURS REFERENT

ANUNT

COMUNA UCEA organizeaza in data de 30.09.2015, ora 10:00, la sediul primariei din Ucea de Jos, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturI :
postului de REFERENT -debutant - personal contractual - in cadrul compartimentului Relatii cu publicul
postului de REFERENT -debutant - personal contractual - in cadrul biroului situatii de urgenta, proba scrisa, iar in data de 2.10.2015 ora 13 , interviu.
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor de mai sus persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) vechime in specialitate min. 0 ani;
i) cunostinte

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de mai sus sunt:
a) studii medii cu diploma de liceu;
b) vechime in specialitate min. 0 ani;
c) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): NIVEL MEDIU
d) capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor, in scopul realizarii obiectivelor;
e) capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate;
f) capacitatea de a desfasura in mod curent,la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului, capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea;
g) capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite;
h) atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme, atitudine pozitiva fata de ideile noi;
i) capacitatea de a previziona cerintele, oportunitatile si posibilile riscuri si consecintele acestora, capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz al celorlalti (in functie de nivelul de competent), pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor;
j) capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita ccordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competent;
k) capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si adduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
l) capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate;
m) intelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etica socio-profesionala.

Documentele solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs sunt:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se va depune la compartimentul Resurse umane pana pe data de 21.09.2015, ora 12,00.
Bibloigrafia pentru concursul organizat in data de 30.09.2015 se poate ridica de la compartimentul Resurse umane la al primariei Ucea.
Tematica generala -specifica postului
BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI
REFERENT DEBUTANT
COMPARTIMENTULUI Relatii cu publicul

1. - Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

2. - Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

3. -HG 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

4. - 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

5. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

6.- LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (*actualizată*)
contenciosului administrativ


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI
REFERENT DEBUTANT
COMPARTIMENTULUI situatii de urgenta cu atributii de arhiva

1. - Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

2. - Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

3.Legea 16/1996 privind Arhivelor Naţionale

4. Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente ,aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr 217 din 23.05.1996

 

Înapoi